Skip to content

برنامه گروه مهندسی صنایع در هفته پژوهش در سال ۱۳۹۸

برنامه گروه مهندسی صنایع در هفته پژوهش در سال ۱۳۹۸

 

برنامه گروه مهندسی صنایع در هفته پژوهش در سال ۱۳۹۸

ردیف

نام عضو هیات علمی

عنوان ارائه در هفته پژوهش

تاریخ ارائه

ساعت ارائه

۱

دکتر هادی عبداله زاده سنگرودی

آموزش مفاهیم پایه‌ای مربوط به مدیریت زنجیره تامین

 از طریق بازی

دوشنبه

۱۱/۰۹/۹۸

1۴-۱۳

۲

دکتر امیر نوروزی

تعریف و مدیریت پژوهش‌های کاربردی

یکشنبه

۱۷/۰۹/۹۸

1۳:۳۰-1۲:۳۰

۳

دکتر مصطفی حاجی آقائی کشتلی

نقش خلاقیت در حل مسائل پژوهشی

دوشنبه

۱۸/۰۹/۹۸

1۴-۱۳

۴

دکتر مهدی رنجبر بورانی

خود‌بهبودی مستمر با برنامه‌ریزی و توسعه ظرفیت فردی

سه شنبه

۱۹/۰۹/۹۸

14-13

۵

دکتر سید محمود قلعه‌بندی

کاربردهای طراحی و شبیه‌سازی مکانیکی در صنعت

سه شنبه

۱۹/۰۹/۹۸

۱۵-۱۴

۶

دکتر نوید صاحب جمع نیا

مروری بر مسائل تصمیم‌گیری در مهندسی صنایع

سه شنبه

۲۶/۰۹/۹۸

۱۳-۱۴

۷

دکتر محسن رضایی

روش‌ها و ابزارهای داده‌کاوی برای حل مدل‌های

تصمیم‌گیری مبتنی بر داده

سه شنبه

۲۶/۰۹/۹۸

1۵-1۴